Csíksomlyói Búcsú

2019-ben is várja Önt! Utazás június 7-9 napokon!

Utazási szerződésCsíksomlyói búcsú 2019 UTAZÁSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely létrejött egyrészről az EURO TRAVEL UTAZÁSI IRODA (EURO TRAVEL INTERNATIONAL KFT. 1062 Budapest, Andrássy út 61. te1:+361 /413-0652,: adószám: 14264139-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-896156, engedélyszám: U-000951, az Euro Travel Utazási Iroda működéséhez előirt utazásszervezői vagyoni biztosíték összegét a QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ kezeli) a továbbiakban Utazási Iroda, másrészről az Utas/Megrendelő (adatait Id. az utazási szerződésen) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

 1. Az utazási szerződés létrejötte

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Euro Travel International Kft. az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a weboldalon közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. Rendeletben és a Ptk.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

Az utazási szerződés létrejön, ha az Utas vagy meghatalmazottja az utat írásban vagy online megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és valamennyi az utazási szerződésben szereplő utas nevében elfogadta, valamint az előleget vagy a teljes részvételi díjat befizette. E szerződés – valamennyi kikötésével együtt – írásban, két példányban köttetik, melynek egyik példánya az Utasé, másik az Utazási Irodáé. Online foglalás esetén a részvételi díj teljes összegének befizetésével jelen utazási feltételek, valamint a visszaigazolásban és az utazási szerződésben foglaltak elfogadásra kerülnek. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést csak várólistára tudja fölvenni, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazási Iroda a megrendelőt (vagy az Utast) jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítette. Az utazáshoz szükséges az Utazási Iroda által kibocsátott részvételi jegy, vagy voucher, melyet indulás előtt 1-2 nappal küld az utazási iroda. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét az Utazási Iroda által készített visszaigazolás és/vagy utazási szerződés tartalmazza.

Az Utas köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám- és devizaszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk az Utast terhelik. Az útiokmányok/útlevél kiváltását, az esetleges vízum(ok) beszerzését az Utas intézi. (kivéve, ha az Utas megbízásából ezt az Utazási Iroda díj megfizetése ellenében vállalja). Jelen szerződés aláírásával, valamint az online foglalás elkészítésekor a megrendelő kijelenti, hogy az utazás részletes feltételeit megismerte, és azokat elfogadja. Az esetleges változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatja az utast.

 1. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjak esedékessége

A részvételi (szolgáltatási) díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját valamint az általános forgalmi adót tartalmazza, forintban meghatározva. A szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illetékek) a “Utazási szerződés” elnevezésű mellékletben külön kerülnek megjelölésre. A részvételi díj semmiféle biztosítást nem tartalmaz. Az Utazási Irodában baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás köthető. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét (a szolgáltatást, annak igénybevétele helyét és idejét, díját, a szolgáltatást nyújtó személyét, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező “Utazási szerződés” elnevezésű melléklet tartalmazza. Az utazási iroda szerződéskötésre jogosult ügyfélnek, illetve a foglalást/megrendelést intéző személynek tekinti az ügyfelet akkor is, ha név szerint más utasok számára intézi a foglalást.

Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-a befizetendő előleg. Amennyiben a fizetendő teljes részvételi díj nem éri el a 20.000 Ft/fő összeget, jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles az utas befizetni, erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, a megrendelést az utazásszervező saját hatáskörében elbírálva semmisnek tekintheti, erről az utast külön nem köteles tájékoztatni.

Az utas által fizetendő teljes díj – arányosan – csak abban az esetben emelhető, ha az a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), a Mellékletben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illetékek), ill. deviza forintárfolyamának változása miatt indokolt. A díjemelés indokát és mértékét az iroda az Utassal írásban közli. Az Utas által fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül még az előbbi körülmények fennállta esetén sem emelhető. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas az erről kapott értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a szerződéstől – személyesen vagy írásban (ajánlott levélben) – díjmentesen elállhat.

Az Utazási Iroda a teljes díj befizetéséről az Utas részére nyugtát vagy számlát állít ki.

Ha az Utas a megadott határidőig – ONLINE FOGLALÁST KÖVETŐ 3. NAP (kivételt képez az indulás hete, akkor 1 munkanap áll az Utasoknak rendelkezésre a teljes részvételi díj befizetésére) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Utazási Iroda a megrendelést törli. Az Utazási Iroda javasolja, hogy Megrendelő már a visszaigazolás napján indítsa el átutalását.

 1. Az utazási szerződés megszűnésének esetei és jogi következményei:

Az Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 15. napig a szerződéstől elállhat. Megrendelő írásbeli hozzájárulásával ez a határidő csökkenthető. Az induló minimális létszám 35 fő. (Zárt csoportok esetében ez a létszám eltérő lehet).

Az Utazási Iroda elállása esetén az Utas jogai a következők:

Igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli; ha alacsonyabb, akkor az Utazási Iroda a különbözetet az Utasnak megtéríti. Utazási Iroda fenntartja a jogot kiscsoportos felár kialakítására az utas igények felmérését követően.

Az Utas kötbérmentesen akkor mondhatja le az utazást, (kötbérhatáridők ellenére), ha a mindenkori Magyar Kormány tiltólistára helyezi az adott országot, ahova az utazás eredetileg szólt volna. Ebben az esetben az Utas által befizetett előleg, vagy teljes részvételi díj 100%-ban visszatérítésre kerül az utazási iroda által. Ez esetben, egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel. Az így felsorolt okokból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy szervezett útjainál indokolt esetben, kártérítési felelősség nélkül, a programokat azonos jellegűre és értékűre felcserélje, az útvonalat az egyes tervezett célállomások figyelembe vételével megváltoztassa.

 1. Lemondási feltételek:

Elállás esetén az Utazási Iroda az alábbi bánatpénzt – eljárási és ügyviteli költségei kompenzálására – a már befizetett összegből az utasnak járó kifizetésből feltétel nélkül visszatartja:

 • 60-35 napon túli lemondás esetén: 3.000 Ft/fő (vagy kisebb végösszegű utazás esetén 25%,
 • 34-25 nap között a teljes részvételi díj 30%-a
 • 24-15 nap között a teljes részvételi díj 50%-a
 • 14-8 nap között a teljes részvételi díj 75%-a
 • – 7 naptól indulásig történik lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő kötbérként.
 1. Foglalások módosítása:

A foglalások módosításának Utazási Iroda felé fizetendő ügyintézési díja: 3.000 Ft/fő/módosítás, (Velence, München, Prága) egy napos 1.500 Ft/fő. (Módosításnak minősül: név, időpont, felszállási hely). A módosítással járó (ügyintézési díjon felül) többletköltségek – pl. drágább időpontra foglal át – az Utast terhelik.

 • Az időpont módosítása 14 napon belül nem lehetséges.
 • Indulás előtt 2 nappal módosítás már nem lehetséges.

AZ UTAZÁS NEM TARTALMAZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁST. (EZ AZT JELENTI, HOGY BÁRMILYEN OKBÓL IS TÖRTÉNIK A LEMONDÁS, 7 NAPON BELÜL A BEFIZETETT ÖSSZEGBŐL SEMMI NEM JÁR VISSZA.)
Ha a foglaláshoz plusz utas csatlakozik, az iroda egy buszon történő utaztatást/ülőhelyeket nem tud garantáltan biztosítani.

Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti. A lemondás akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról az Utazási Iroda tudomást szerzett és azt írásban visszaigazolta.

 1. További feltételek

A közlekedési társaságok által okozott kárért az Utazási lroda felelősséget nem vállal. Felhívjuk figyelmet, hogy a közlekedési társaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén jármű vagy társaság cseréjére is sor kerülhet. A foglalás során lehetőség van ülőhely-választási felár megfizetésére, amely ellenében az Utas kiválaszthatja a fennmaradt ülőhelyek közül a számára legmegfelelőbbet. Amennyiben az Utazási Iroda ezt nem tudja teljesíteni, úgy az ülőhely-választási felár hiánytalanul visszajár. Fix ülőhely felára: 3.000 Ft/fő

A szolgáltatásokkal szembeni kifogásokat mindig a panaszra okot adó esemény helyszínén, az Utazási Iroda képviselőjének, vagy a helyszíni szolgáltatónak, ill. képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, aki köteles a kifogás(oka)t jegyzőkönyvbe foglalni, s annak egy példányát az Utasnak átadni. Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követően 3 napon belül írásban kell jelenteni, mellékelve a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát, abban az irodában, amelyikkel az Utas jogviszonyban áll. Az Utazási lroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja, és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas a kifogását nem közölte a helyszínen – orvoslás, vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából -, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az Utazási Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető. Az utazás során az Utas által harmadik személynek/szolgáltatónak okozott kárért közvetlenül az Utas a felelős.

Az Utazási lroda haladéktalanul felbontja a szerződést az Utassal, ha az Utas nem tartja magát az utazási szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával ­ figyelmeztetés ellenére is – zavarja a program menetét vagy utastársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda által szervezett utazásokon a társasutazásokra vonatkozó írott és íratlan szabályok érvényesek. Az Utas köteles az iroda személyzetével (idegenvezető, gépkocsivezető) együttműködni, az instrukcióikat és a kihirdetett találkozási időpontokat pontosan betartani. Ezek be nem tartásából eredő károkért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Amennyiben az indulás előtt 5 perccel nincs a busznál a jegy érvényességét veszti, és a helye újra eladhatóVárakozási idő az utasra max. 20 perc. (Ez a hazaindulás napjára is érvényes!)

Az Utazási lroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, ill. természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

A kültéri programok rossz idő esetén is a meghirdetettek szerint kerülnek lebonyolításra.

 1. Az Utazási lroda felügyeleti szervei:

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Telefon :(1) 4585-800

Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.

A szerződést elolvastam és elfogadom.Kellemes szórakozást és jó utazás kívánunk kedves utasainknak!

Üdvözlettel:
Euro-Travel International Kft.
MEHEK Engedély szám : U – 000951


Csíksomlyó

4 °C

borús égbolt
páratartalom: 68 %
szél: 0 km/h Ny
04.22.

5 °C
04.23.

4 °C
04.24.

8 °C
04.25.

12 °C